[23/11/2017]

Instituto Galego de Promoción Económica.

Resolución do 17 de novembro de 2017 polo que se da publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de aopoio  ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia, instrumentadas  mediante convenio de colaboración susbscrito coas entidades financeiras e a sociedade de garantía recíproca, e se procederá á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Resolución: DOG

 

Instituto Gallego de Promoción Económica.

 

Resolución del 17 de noviembre de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las líneas de apoyo al acceso y adecuación de la financiación de las explotaciones productoras de patata, cereal, huerta y fruteras afectadas por las fuertes lluvias, instrumentadas mediante convenio de colaboración suscrito con las entidades financieras y la sociedad de garantía recíproca, y se procederá a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva.

Resolución: DOG

 

Galician Institute of Economic Promotion.

Resolution of November 17, 2017 by which is publicized the agreement of the Board of Directors that approves the regulatory bases of the lines of support for access and adequacy of the financing of farms producing potatoes, cereal, orchard and fruit trees affected by the sarabia, instrumented through a collaboration agreement signed with the financial entities and the reciprocal guarantee society, and will be convened under a regime of non-competitive competition.

Resolution: DOG (Galician language)


[10/05/2017]

Corrección de erros: Axudas a Produtores que se incorporen a réximes de calidade.

CORRECCIÓN DE ERROS da ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade,cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Corrección de erros: DOG

 

Corrección de errores: Ayudas a Productores que se incorporen a regímenes de calidad.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN del 28 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras a las ayudas a la nueva participación de agricultores a regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.

Corrección de errores: DOG

 

Error Correction: Aid to Producers who join quality schemes.

ERROR CORRECTION to the AGREEMENT of 28th April 2017 establishing the regulatory basis for aid for the new participation of farmers in quality schemes, co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) under the Rural Development Program ( PDR) of Galicia 2014-2020, and are convened for the year 2017.

Error correction: DOG (Galician language)


[08/05/2017]

Axudas a Produtores que se incorporen a réximes de calidade.

ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade,cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

ORDE: DOG

Extracto: DOG

 

Ayudas a Productores que se incorporen a regímenes de calidad.

ORDEN del 28 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras a las ayudas a la nueva participación de agricultores a regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.

ORDEN: DOG

Extracto: DOG

 

Aid to Producers who join quality schemes.

AGREEMENT of 28 April 2017 establishing the regulatory basis for aid for the new participation of farmers in quality schemes, co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) under the Rural Development Program ( PDR) of Galicia 2014-2020, and are convened for the year 2017.

Agreement: DOG (Galician language)

Extract: DOG (Galician language)