[22/01/2021]

Consellería do Medio Rural.

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (código de procedemento MR674B).

Orde:  DOG

[22/01/2021]

Consellería do Medio Rural.

ORDEN del 29 de diciembre del 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021, para la concesión de las primas de mantenimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco de Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, relacionadas con los expedientes bajo la Orden del 22 de junio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el establecimiento de sistemas agroforestales (código de procedemento MR674B).

Orde:  DOG

[22/01/2021]

Consellería do Medio Rural.

ORDER of December 29, 2020 establishing the regulatory bases and the call for applications for the year 2021, for the granting of maintenance premiums, co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) within the framework of the Program of Rural Development of Galicia 2014-2020, related to the files under the Order of June 22, 2016, wich establishes the regulatory bases for aid for the establishment of agroforestry system (Procedure code MR674B).

Order:  DOG

 Actualización [25/05/2020]

Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade:

Publicada no DOG do 13 de febreiro de 2020 a resolución da AGACAL pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020 as axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade. Hai que facer as seguintes consideracións:

– Igual que noutras convocatorias o prazo de presentación remata o 15 de maio, e o periodo subvencionable vai do 1 de maio de 2019 ata o 30 de abril de 2020.

– Igual que na convocatoria 2019, non se tramitarán expedientes cuxa contía non supere os 50€ (recorda que isto significa que as solicitudes de 50€ non se tramitan ).

– Como novidade importante nesta convocatoria aparece no artigo 6.2 a obrigatoriedade de presentar as solicitudes por medios electrónicos a través de «SEDE» da Xunta; tanto para as persoas físicas como xurídicas.  Ver pdf.

– O vindeiro 15 de maio remataba o prazo para a presentación de solicitudes para as axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade na convocatoria 2019. Dado que persiste o estado de alarma pola Covid-19 e o conteo de prazos atópase interrompido para todos os procedementos coa Administración, queremos puntualizar que o prazo seguirá aberto tal como se di no decreto de Estado de Alarma, durante tantos días adicionais como días dure o estado de alarma contado desde o pasado 14 de marzo.

– Finalmente a ampliación do prazo para a tramitación na sede electrónica das solicitudes das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade (MR362A), fíxose por resolución da dirección AGACAL, con data de hoxe 15/05/2020 (día que remataba o prazo oridinario). A resolución mantén aberto o prazo de momento ata o vindeiro 26 de maio sen prexuizo de posteriores prórrogas do estado de alarma.

– A continuación adxúntase a ligazón da SEDE electrónica do procedemento MR362A onde se pode ver que xa está en vigor o novo prazo en virtude desta resolución.  SEDE.

– Resolución do 25/05/2020 do Director da AGACAL, pola que se amplia definitivamente ata o 18 de agosto de 2020 o prazo para as solicitudes de axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.  Resolución.

 

Fondo Galego de Garantía Agraria:

– RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020 pola que se declara a continuación da tramitación dos procedementos que regula as ordes de regulación da aplicación de pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema Integrado de Xestión e Control nas diversas campañas, e as resolucións de axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares.  Resolución.

 

 

[11/04/2018]

Ministerio de Facenda e Función Pública.

Orde HFP/335/2018, de 28 de marzo, pola que se reducen para o período impositivo 2017 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

Orde:  BOE (na páxina 34542 municipios de Lugo e Ourense incluidos)

 

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

Orden:  BOE (en la página 34542 municipios de Lugo y Orense incluidos)

 

Ministry of Finance and Public Function.

Order HFP / 335/2018, of March 28, which reduces for the tax period 2017 the net performance indices applicable in the objective estimation method of Personal Income Tax for the affected agricultural and livestock activities for various exceptional circumstances.

Order:  BOE  (on page 34542 municipalities of Lugo and Orense included)

[11/01/2018]

Consellería do Medio Rural.

Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Orde:  DOG 

 

Consellería do Medio Rural.

Orden del 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la nueva participación de agricultores en regímenes de cazlidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018.

Orden:  DOG 

 

Consellería do Medio Rural.

Order of December 18, 2017, which establishes the regulatory bases of the aid to the new participation of farmers in quality schemes, co-financed with the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) within the framework of the Rural Development Program ( PDR) of Galicia 2014-2020, and are convened for the year 2018.

Order:  DOG

 
[28/12/2017]

Consellería do Medio Rural.

Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2018. 

Orde:  DOG 

 

Consellería do Medio Rural.

Orden del 20 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el año 2018.

Orden:  DOG 

 

Consellería do Medio Rural.

Order of December 20, 2017 that establishes the regulatory bases of the aid for the promotion of the contracting of agricultural insurance in the Autonomous Community of Galicia and are convened for the year 2018.

Order:  DOG 

[23/11/2017]

Instituto Galego de Promoción Económica.

Resolución do 17 de novembro de 2017 polo que se da publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de aopoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia, instrumentadas mediante convenio de colaboración susbscrito coas entidades financeiras e a sociedade de garantía recíproca, e se procederá á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Resolución:  DOG

 

Instituto Gallego de Promoción Económica.

 

Resolución del 17 de noviembre de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las líneas de apoyo al acceso y adecuación de la financiación de las explotaciones productoras de patata, cereal, huerta y fruteras afectadas por las fuertes lluvias, instrumentadas mediante convenio de colaboración suscrito con las entidades financieras y la sociedad de garantía recíproca, y se procederá a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva.

Resolución:  DOG

 

Galician Institute of Economic Promotion.

Resolution of November 17, 2017 by which is publicized the agreement of the Board of Directors that approves the regulatory bases of the lines of support for access and adequacy of the financing of farms producing potatoes, cereal, orchard and fruit trees affected by the sarabia, instrumented through a collaboration agreement signed with the financial entities and the reciprocal guarantee society, and will be convened under a regime of non-competitive competition.

Resolution:  DOG (Galician language)

[10/05/2017]

Corrección de erros: Axudas a Produtores que se incorporen a réximes de calidade.

CORRECCIÓN DE ERROS da ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade,cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Corrección de erros:  DOG

 

Corrección de errores: Ayudas a Productores que se incorporen a regímenes de calidad.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN del 28 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras a las ayudas a la nueva participación de agricultores a regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.

Corrección de errores:  DOG

 

Error Correction: Aid to Producers who join quality schemes.

ERROR CORRECTION to the AGREEMENT of 28th April 2017 establishing the regulatory basis for aid for the new participation of farmers in quality schemes, co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) under the Rural Development Program ( PDR) of Galicia 2014-2020, and are convened for the year 2017.

Error correction:  DOG (Galician language)

[08/05/2017]

Axudas a Produtores que se incorporen a réximes de calidade.

ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade,cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

ORDE:  DOG

Extracto:  DOG

 

Ayudas a Productores que se incorporen a regímenes de calidad.

ORDEN del 28 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras a las ayudas a la nueva participación de agricultores a regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017.

ORDEN:  DOG

Extracto:  DOG

 

Aid to Producers who join quality schemes.

AGREEMENT of 28 April 2017 establishing the regulatory basis for aid for the new participation of farmers in quality schemes, co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) under the Rural Development Program ( PDR) of Galicia 2014-2020, and are convened for the year 2017.

Agreement:  DOG (Galician language)

Extract:  DOG (Galician language)


IDIOMAS »